ข่าวสารประชาสัมพันธ์
มาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
วันพุธ, 01 มีนาคม 2560
มาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส... Read More...
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าตก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
วันพุธ, 01 มีนาคม 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าตก เรื่อง... Read More...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง/มิใช่งานก่อสร้าง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ บ้านน้ำพุ หมู่ 2... Read More...
จัดซื้อ - จัดจ้าง
ราคากลาง เครื่องอัดฟางพร้อมอุปกรณ์
วันศุกร์, 11 มีนาคม 2559
ราคากลาง  เครื่องอัดฟางพร้อมอุปกรณ์... Read More...
กำหนดราคากลาง เสริมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกอก ตำบลน้ำตก
วันอังคาร, 08 มีนาคม 2559
กำหนดราคากลาง เสริมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก... Read More...
ภาพกิจกรรม
IMAGE ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2560
วันพฤหัสบดี, 21 ธันวาคม 2560
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2560  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน Read More...
IMAGE ประชาคมตำบล
วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2560
ประชาคมตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน Read More...
IMAGE โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบปะประชาชน
วันจันทร์, 27 พฤศจิกายน 2560
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกเคลื่อนที่ พบปะประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำตก ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560 Read More...

ฝ่ายบริหาร

 


คณะผู้บริหาร
 
นายเดชาวุธ  เสนยะ
นายกอบต.
 
นายกฤษดา  ฝั้นก้อ
รองนายก อบต.
 
นายคำรณ  อินจันทร์
รองนายก อบต.
 
นายฉัตรชัย  ปากอง
เลขาธิการนายก อบต.

สำนักปลัด

สำนักปลัด
1010
นายชยุต   จิตรานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก 

8
นางวนิดาภรณ์ ทิพย์ปาละ
รองปลัดองค์การบริการส่วนตำบลน้ำตก
001 resize
นางสาวชาคริยา  มาอ้าย
หัวหน้าสำนักปลัด
       
นางดวงนภา  สวนขัติ
นักพัฒนาชุมชน

นางภัทรพรรณ ไชยบุญเรือง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

k1
นางสาวกัญญ์ภัคญา   แซ่โค้ว
เจ้าพนักงานธุรการ

atid
ส.อ.อาทิตย์  เสนยะ  
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

002 resize
นางอนุศญา จักรปิง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

004 resize
นายโชคชัย อุ่นทา 
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

003 resize
นายชัยพร  ก๋าอิน
ผู้ช่วยบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนการคลัง

ส่วนการคลัง

นางสาวพวงเพชร  สมฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางธริสรา  แก้วมาเมือง
เจ้าพนักงานการเงิน

 005 resize
นายปฏิวัติ  แก้วใหม่
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางจันทิพย์  กาอิน
นักวิชาการพัสดุ
 

006 resize

นางสาวภัทรานิษฐ์ ตันแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

นายโสรัตน์  สารชัยวรกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสันติ  ชราชิต
นายช่างโยธา
007 resize
นายปรมินทร์   การินไชย
ผู้ช่วยช่างโยธา
008 resize
นายณพลพัทธ์  วิสิฐธนนนท์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 

Additional information

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels