องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
   

(ร่าง)ข้อบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562

Details

(ร่าง)ข้อบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 อ่านรายละเอียด

 

***หากท่านใดมีข้อคัดค้าน สามารถยื่นเรื่องคัดค้านที่ อบต.น้ำตก ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

   
© ALLROUNDER