Title Author Hits
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 Written by Super User Hits: 53
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Written by Super User Hits: 66
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)ปรับปรุง ฉบับที่ 1 Written by Super User Hits: 258
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Written by Super User Hits: 338
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564 -2566 Written by Super User Hits: 493
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการการ อบต.น้ำตก Written by Super User Hits: 517
คู่มือสมรรถนะหลัก Written by Super User Hits: 456
คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน Written by Super User Hits: 449
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล Written by Super User Hits: 469
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Written by Super User Hits: 527