ส่วนศึกษา

  • Print
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

นางวนิดาภรณ์ ทิพปาละ
นักบริหารงานการศึกษา

นางทิพย์นภา   ดีแก้ว
ครู คศ.1

นางขวัญจิรา  ติ๊บประจักร
ครู คศ.1

นางกฤษณา   อุ่นทา
ครู คศ.1

นางสาววิชุดา  กาแฮด
ครูผู้ดูแลเด็ก

009 resize

นางสาวสุพัชรินทร์ อุดหนุน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ