องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
   

ส่วนศึกษา

Details
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

นางวนิดาภรณ์ ทิพปาละ
นักบริหารงานการศึกษา

นางทิพย์นภา   ดีแก้ว
ครู คศ.1

นางขวัญจิรา  ติ๊บประจักร
ครู คศ.1

นางกฤษณา   อุ่นทา
ครู คศ.1

นางสาววิชุดา  กาแฮด
ครูผู้ดูแลเด็ก

009 resize

นางสาวสุพัชรินทร์ อุดหนุน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

   
© ALLROUNDER