กองการศึกษา

Details

 

messageImage 1646192262681 resize
นางสาวพรพิมล   สารเถื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
086-9193626
messageImage 1646192294712 resize
นางสาวกัญญ์ภัคญา   แซ่โค้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
messageImage 1646192300204 resize
นางกฤษณา   อุ่นทา
ครู ศพด.
                  messageImage 1646192301994 resize
นางทิพย์นภา   ดีแก้ว
ครู ศพด.
      messageImage 1646192304140 resize
นางขวัญจิรา   ติ๊บประจักร
ครู ศพด.
 messageImage 1646192308888 resize
นางสาวอชิรดา   กาแฮด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
                  messageImage 1646192310898 resize
นางสาวรัตนาภรณ์   ใจมา
ผู้ดูแลเด็ก
      messageImage 1646192313486 resize
นางสาวปพิชญาน์   ภิญโญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษา)
 messageImage 1646192316852 resize
นางกิ่งกานต์   ใจจะดี
แม่บ้าน ศพด.
   
© ALLROUNDER