ส่วนการคลัง

ส่วนการคลัง

นางสาวพวงเพชร  สมฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางธริสรา  แก้วมาเมือง
เจ้าพนักงานการเงิน

 005 resize
นายปฏิวัติ  แก้วใหม่
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางจันทิพย์  กาอิน
นักวิชาการพัสดุ
 

006 resize

นางสาวภัทรานิษฐ์ ตันแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels