องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
   

ส่วนการคลัง

Details
ส่วนการคลัง

นางสาวพวงเพชร  สมฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางธริสรา  แก้วมาเมือง
เจ้าพนักงานการเงิน

 005 resize
นายปฏิวัติ  แก้วใหม่
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางจันทิพย์  กาอิน
นักวิชาการพัสดุ
 

006 resize

นางสาวภัทรานิษฐ์ ตันแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

   
© ALLROUNDER