องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
   

สภาตำบล

Details

 

 
นายสุวิทย์  โทนหาร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก


นายสมนึก  โนจัร
รองประธานสภาฯ อบต. น้ำตก


นางไหลมา ปิยศทิพย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

นายนรินทร์   ชุ่มคำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

นายพงษ์ธร  เสนนะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

นายสมบัติ   นันฝั้น
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

นายบุญเรือง  ใจสีธิ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

นายกาญจนพัฒน์   สิทธิโน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

นายชรันต์   โปธิ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

นายทรัพย์  จักรแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5

นายสนอง  ติ๊บประจักร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

นายสมเร็จ แก้วเกตุ    
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

นายดาวรุ่ง  ปินะเจริญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

นายวิเชียร  สีจันทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

 

   
© ALLROUNDER