สำนักปลัด

Details

 

messageImage 1646192035978 resize
นายชยุต  จิตรานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
064-2744396
messageImage 1646192039154 resize
นางวนิดาภรณ์ ทิพย์ปาละ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
085-7077859
messageImage 1646192043058 resize
นางสาวชาคริยา มาอ้าย
หัวหน้าสำนักงานปลัด
095-4532446
 messageImage 1646192047412 resize
นางภัทรพรรณ ไชยบุญเรือง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
messageImage 1646192048869 resize
นางดวงนภา   สวนขัติ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
messageImage 1646192050175 resize
 นางวรรณี   เจริญกิติพิภพ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 messageImage 1646192052354 resize
นางภัทรดา   ธิเขียว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  messageImage 1646192054236 resize
 สิบเอกอาทิตย์   เสนยะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 messageImage 1646192055964 resize
นางอนุศญา   จักรปิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด)
 messageImage 1646192057753 resize
นายชัยพร   ก๋าอิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 messageImage 1646192060449 resize
นายชัยนันท์   คำตา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
messageImage 1646192064256 resize
นายบัณฑิต   วงแดงบัง
พนักงานทั่วไป
  vip000

นางชายิกา   เสนยะ
แม่บ้านสำนักงาน
   
© ALLROUNDER