องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
   
Title Author Hits
เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล Written by Super User Hits: 96
เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ Written by Super User Hits: 86
รายงานสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬาตำบลน้ำตก ประจำปี 2563 Written by Super User Hits: 346
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน Written by Super User Hits: 99
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ตำบลน้ำตก Written by Super User Hits: 85
ข้อมูลเด็กถูกทอดทิ้งและกำพร้า ตำบลน้ำตก Written by Super User Hits: 97
กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการหรือสนับสนุนเพื่อส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว Written by Super User Hits: 86
กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ(นอกเหนือจากการจ่ายเบี้ยความพิการ) Written by Super User Hits: 80
กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง (ยกเว้นคนเร่ร่อนและขอทาน) Written by Super User Hits: 74
กิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรมอาชีพค้าขาย Written by Super User Hits: 72
   
© ALLROUNDER