Title Author Hits
เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล Written by Super User Hits: 403
เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ Written by Super User Hits: 358
รายงานสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬาตำบลน้ำตก ประจำปี 2563 Written by Super User Hits: 751
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน Written by Super User Hits: 368
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ตำบลน้ำตก Written by Super User Hits: 360
ข้อมูลเด็กถูกทอดทิ้งและกำพร้า ตำบลน้ำตก Written by Super User Hits: 349
กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการหรือสนับสนุนเพื่อส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว Written by Super User Hits: 350
กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ(นอกเหนือจากการจ่ายเบี้ยความพิการ) Written by Super User Hits: 346
กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง (ยกเว้นคนเร่ร่อนและขอทาน) Written by Super User Hits: 338
กิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรมอาชีพค้าขาย Written by Super User Hits: 342
   
© ALLROUNDER