องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
   
Title Author Hits
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น ฝายวังจั่น (เพื่อสร้างทดแทนฝายเดิม) บ้านวังกอก หมู่ ๔ ต้าบลน้้าตก อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน Written by Super User Hits: 5
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น ฝายห้วยต้าม (เพื่อสร้างทดแทนฝายเดิม) บ้านเปา หมู่ ๕ ต้าบลน้้าตก อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน Written by Super User Hits: 6
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอก หน้าฝายหลวง พร้อมซ่อมแซมระบบส่งน้้า (ห้วยน้้าสระ) หมู่ ๕ บ้านเปา ต้าบลน้้าตก อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน Written by Super User Hits: 7
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขต ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านเปา ต้าบลน้้าตก องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าตก อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Super User Hits: 195
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by Super User Hits: 184
   
© ALLROUNDER