การป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2561
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  ปี 2562

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ภาพกิจกรรม ปี2561-1 ภาพกิจกรรม ปี2561-2 
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ภาพกิจกรรม ปี2562 

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (โครงการโปร่งใส)  
  - คำสั่งเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงำนส่วนต้ำบลเพื่อควำมโปร่งใสในการทำงาน อ่านรายละเอียด
  - คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านรายละเอียด
  - ประกาศนโยบายคุณธรรม อ่านรายละเอียด
  - มาตรการพัฒนาหน่วยงาน อ่านรายละเอียด

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2561
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน 2562

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 12 เดือน อ่านรายละเอียด

- มาตรการทุกอย่าง 7 มาตรการ
  1. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ อ่านรายเอียด
  2. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านรายละเอียด
  3. มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม อ่านรายละเอียด
  4. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อ่านรายละเอียด
  5. มาตรการรับสินบน อ่านรายเอียด
  6. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านรายละเอียด
  7. มาตรฐานการจัดการร้องเรียน อ่านรายละเอียด

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels