Title Author Hits
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 Written by Super User Hits: 97
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Written by Super User Hits: 68
รายงานผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส Written by Super User Hits: 66
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Written by Super User Hits: 71
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2565 Written by Super User Hits: 63
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต Written by Super User Hits: 66
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร Written by Super User Hits: 62
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 Written by Super User Hits: 85
วัฒนธรรมองค์กร - แนวทางปฏิบัติในการแต่งกาย Written by Super User Hits: 77
วัฒนธรรมองค์กร - การเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ Written by Super User Hits: 75
   
© ALLROUNDER