Title Author Hits
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Written by Super User Hits: 70
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Written by Super User Hits: 79
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 Written by Super User Hits: 65
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 Written by Super User Hits: 65
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปี 2566 Written by Super User Hits: 74
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2566 Written by Super User Hits: 90
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) Written by Super User Hits: 68
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566 Written by Super User Hits: 66
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) Written by Super User Hits: 62
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Written by Super User Hits: 68
   
© ALLROUNDER