การป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร อ่านรายละเอียด

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (โครงการโปร่งใส)  
  - คำสั่งเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงำนส่วนต้ำบลเพื่อควำมโปร่งใสในการทำงาน อ่านรายละเอียด
  - คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านรายละเอียด
  - ประกาศนโยบายคุณธรรม อ่านรายละเอียด
  - มาตรการพัฒนาหน่วยงาน อ่านรายละเอียด

- แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต อ่านรายละเอียด

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน อ่านรายละเอียด

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 12 เดือน อ่านรายละเอียด

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels