ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง/มิใช่งานก่อสร้าง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ บ้านน้ำพุ หมู่ 2... Read More...
คู่มือรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
วันศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2558
คู่มือรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์... Read More...
IMAGE การเสียภาษี ประจำปี 2558
วันพุธ, 14 มกราคม 2558
  Read More...
จัดซื้อ - จัดจ้าง
ราคากลาง เครื่องอัดฟางพร้อมอุปกรณ์
วันศุกร์, 11 มีนาคม 2559
ราคากลาง  เครื่องอัดฟางพร้อมอุปกรณ์... Read More...
กำหนดราคากลาง เสริมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกอก ตำบลน้ำตก
วันอังคาร, 08 มีนาคม 2559
กำหนดราคากลาง เสริมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก... Read More...
ภาพกิจกรรม
IMAGE โครงการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2560
วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรมโครงการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2560 Read More...
IMAGE กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดี, 11 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560 Read More...
IMAGE งานนมัสการพระธาตุพลูแช่ ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดี, 11 พฤษภาคม 2560
งานนมัสการพระธาตุพลูแช่ ประจำปี 2560 Read More...
IMAGE โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2560
วันพฤหัสบดี, 11 พฤษภาคม 2560
โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2560 Read More...
IMAGE ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำตก
วันพฤหัสบดี, 11 พฤษภาคม 2560
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำตก Read More...

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
ประกอบด้วย7ยุทธศาสตร์ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้มีความสะดวกสบายยกระดับความ
เป็นอยู่ในชุมชน
2. แนวทางพัฒนา
ดำเนินโครงการพัฒนาการคมนาคม พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึง

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาแหล่งน้ำ
1. วัตถุประสงค
์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

2. แนวทางพัฒนา
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตร และจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ
1.วัตถุประสงค์
ให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
2.แนวทางพัฒนา
2.1 สนับสนุนกลุ่มอาชีพเดิม
2.2 ฝึกอาชีพเสริมที่สนใจ
2.3 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์,กล้าพันธุ์พืช,พันธุ์สัตว์,เครื่องมือทางการเกษตร,ส่งเสริมการปลูกยางพารา
2.4 ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตำบลน้ำตก
2.5 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
1.วัตถุประสงค์
1.1เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สูงขึ้น
1.2เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีในท้องถิ่น
2.แนวทางพัฒนา
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข
2.2 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 แนวทางการพัฒนาความมั่นคงในการดำรงชีวิต และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ และนันทนาการแก่ประชาชน
2.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
2.6 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.7 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาในตำบลน้ำตก

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.วัตถุประสงค์
เพื่อให้พื้นที่ตำบลน้ำตกเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ประชาชนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.แนวทางพัฒนา
2.1 พัฒนาปลูกจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 ดำเนินการการป้องกันปัญหาขยะในอนาคต

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาบริหารจัดการ
1.วัตถุประสงค์
1.1เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลน้ำตก
1.2เพื่อให้การบริหารงานของ อบต. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.แนวทางพัฒนา
2.1 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
2.2จัดหาสถานที่,วัสดุ,ครุภัณฑ์,เครื่องจักรกลที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
2.3การพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบตผู้บริหารและผู้นำชุมชน.ให้มีความรู้ คุณธรรมในการปฏิบัติงาน

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อื่นๆ (โครงการพัฒนาขนาดใหญ่)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อโครงการขนาดใหญ่ใช้งบประมาณมากได้รับการดำเนินการ
2. แนวทางการพัฒนา
เป็นโครงการเสนอ อบจ.น่านพิจารณาดำเนินการและโครงการบูรณาการที่เสนอโครงการขนาด
ใหญ่ให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน หรือร่วมกันทำ หรือขอรับการสนับสนุนงบฯมาดำเนินการเอง

8. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
8.1 สำรวจจำนวนผู้สูงอายุจัดทำบัญชี เพื่อมอบเบี้ยยั้งชีพและให้ความช่วยเหลือต่อไป
8.2 สำรวจคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสเพื่อมอบเบี้ยยั้งชีพและให้ความช่วยเหลือต่อไป
8.3 จัดตั้งงบประมาณช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
8.4 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

9. เรื่องอื่น ๆ
9.1 จัดกิจกรรมต่าง ๆ และโครงการต่างๆที่อาจจัดทำขึ้นตามความประสงค์ของ ประชาคมโดยมุ่งเน้น ยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก
9.2 จัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประโยชน์์ของประชา
ชนในตำบล
9.3 จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ
9.4 พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร โดยเน้นการให้การบริการความรวดเร็ว ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้
9.5 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สถานที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ให้ร่มรื่น
สะอาด สวยงาม

Additional information

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels