ข่าวสารประชาสัมพันธ์
อบต.น้ำตก สัญจรพบประชาชน
วันพฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก สัญจรพบประชาชน ปี 2561... Read More...
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
วันพุธ, 03 ตุลาคม 2561
- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-2561-... Read More...
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร
วันพุธ, 03 ตุลาคม 2561
-... Read More...
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
วันพุธ, 03 ตุลาคม 2561
- แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ-คตง.-... Read More...
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันพุธ, 03 ตุลาคม 2561
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อ่านรายละเอียด Read More...
จัดซื้อ - จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำประปาหอถังเหล็กสูง รูปทรงแชมเปญ
วันอังคาร, 12 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำประปาหอถังเหล็กสูง... Read More...
โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้านพืชเจริญ
วันพุธ, 06 มิถุนายน 2561
โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้านพืชเจริญ... Read More...
ภาพกิจกรรม
IMAGE ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2560
วันพฤหัสบดี, 21 ธันวาคม 2560
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2560  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน Read More...
IMAGE ประชาคมตำบล
วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2560
ประชาคมตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน Read More...

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
ประกอบด้วย7ยุทธศาสตร์ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้มีความสะดวกสบายยกระดับความ
เป็นอยู่ในชุมชน
2. แนวทางพัฒนา
ดำเนินโครงการพัฒนาการคมนาคม พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึง

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาแหล่งน้ำ
1. วัตถุประสงค
์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

2. แนวทางพัฒนา
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตร และจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ
1.วัตถุประสงค์
ให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
2.แนวทางพัฒนา
2.1 สนับสนุนกลุ่มอาชีพเดิม
2.2 ฝึกอาชีพเสริมที่สนใจ
2.3 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์,กล้าพันธุ์พืช,พันธุ์สัตว์,เครื่องมือทางการเกษตร,ส่งเสริมการปลูกยางพารา
2.4 ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตำบลน้ำตก
2.5 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
1.วัตถุประสงค์
1.1เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สูงขึ้น
1.2เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีในท้องถิ่น
2.แนวทางพัฒนา
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข
2.2 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 แนวทางการพัฒนาความมั่นคงในการดำรงชีวิต และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ และนันทนาการแก่ประชาชน
2.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
2.6 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.7 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาในตำบลน้ำตก

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.วัตถุประสงค์
เพื่อให้พื้นที่ตำบลน้ำตกเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ประชาชนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.แนวทางพัฒนา
2.1 พัฒนาปลูกจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 ดำเนินการการป้องกันปัญหาขยะในอนาคต

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาบริหารจัดการ
1.วัตถุประสงค์
1.1เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลน้ำตก
1.2เพื่อให้การบริหารงานของ อบต. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.แนวทางพัฒนา
2.1 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
2.2จัดหาสถานที่,วัสดุ,ครุภัณฑ์,เครื่องจักรกลที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
2.3การพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบตผู้บริหารและผู้นำชุมชน.ให้มีความรู้ คุณธรรมในการปฏิบัติงาน

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อื่นๆ (โครงการพัฒนาขนาดใหญ่)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อโครงการขนาดใหญ่ใช้งบประมาณมากได้รับการดำเนินการ
2. แนวทางการพัฒนา
เป็นโครงการเสนอ อบจ.น่านพิจารณาดำเนินการและโครงการบูรณาการที่เสนอโครงการขนาด
ใหญ่ให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน หรือร่วมกันทำ หรือขอรับการสนับสนุนงบฯมาดำเนินการเอง

8. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
8.1 สำรวจจำนวนผู้สูงอายุจัดทำบัญชี เพื่อมอบเบี้ยยั้งชีพและให้ความช่วยเหลือต่อไป
8.2 สำรวจคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสเพื่อมอบเบี้ยยั้งชีพและให้ความช่วยเหลือต่อไป
8.3 จัดตั้งงบประมาณช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
8.4 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

9. เรื่องอื่น ๆ
9.1 จัดกิจกรรมต่าง ๆ และโครงการต่างๆที่อาจจัดทำขึ้นตามความประสงค์ของ ประชาคมโดยมุ่งเน้น ยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก
9.2 จัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประโยชน์์ของประชา
ชนในตำบล
9.3 จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ
9.4 พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร โดยเน้นการให้การบริการความรวดเร็ว ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้
9.5 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สถานที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ให้ร่มรื่น
สะอาด สวยงาม

Additional information

© 2015 : พัฒนาเว็บไซต์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน sreen resolution 1024x768 pixels