ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น ฝายวังจั่น (เพื่อสร้างทดแทนฝายเดิม) บ้านวังกอก หมู่ ๔ ต้าบลน้้าตก อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

Details

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น ฝายวังจั่น (เพื่อสร้างทดแทนฝายเดิม) บ้านวังกอก หมู่ ๔ ต้าบลน้้าตก อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียด

   
© ALLROUNDER