องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
   

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 2562

Details

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 2562

1

 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ได้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปนี้

 1. การจัดกิจกรรมจิตอาสา

 2. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา

 3. การจัดกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงาน

 4. กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้

     จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

นายชยุต จิตรานนท์

     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก


   
© ALLROUNDER