องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
   

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  

   

ออนไลน์  

We have 9 guests and no members online

   

เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่  

   
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
   
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ฝายวังจั่น ม.4 ต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน
Tuesday, 27 April 2021
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ฝายวังจั่น ม.4... Read More...
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ฝายห้วยต้าม ม.5 บ้านเปา ต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน
Tuesday, 27 April 2021
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ฝายห้วยต้าม  ม.5... Read More...
สัญญาจ้างโครงการขุดลอก หน้าฝายหลวง ม.5 บ้านเปา ต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน
Tuesday, 27 April 2021
สัญญาจ้างโครงการขุดลอก หน้าฝายหลวง ม.5 บ้านเปา ต.น้ำตก... Read More...
   
ภาพกิจกรรม
IMAGE องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ได้จัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งฯ
Wednesday, 06 October 2021
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ได้จัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งฯ  Read More...
IMAGE องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ
Wednesday, 06 October 2021
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ Read More...
IMAGE รับมอบเกียรติบัตร เป็น "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2562
Monday, 25 November 2019
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย รับมอบเกียรติบัตร เป็น "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย... Read More...
IMAGE โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
Friday, 15 November 2019
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จัดกิจกรรมโครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก Read More...
IMAGE โครงการบรรพชา อุปสมบท สามเณร ภาคฤดูร้อน 2562
Wednesday, 03 April 2019
โครงการบรรพชา อุปสมบท สามเณร ภาคฤดูร้อน 2562   Read More...
   

วีดีโอจังหวัดน่าน

   

   

นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำต

Details

นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบ่งออกเป็น
1.1 ถนน ภายในตำบลจะได้รับการก่อสร้าง การพัฒนา และปรับปรุงให้ประชาชนสามารถ
ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัยโดยจัดลำดับความสำคัญของการแก้ปัญหาไว้ในแผน
ปฏิบัติการตามความต้องการของประชาคมและภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วน ตำบลพร้อมกับประสานขอความร่วมมือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
1.2ไฟฟ้าดำเนินการสำรวจผู้ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และขอขยายเขตเพิ่มเติมหรือจัดหาให้ได้
ใช้อย่างทั่วถึงไฟฟ้าสาธารณะทั้งของเก่าและขยายเขตเพิ่มเติมตามถนนซอยให้ได้รับแสง
้สว่างมากกว่าในปัจจุบันภายใต้งบประมาณ ององค์การบริหารส่วนตำบลและกฎหมายที่ให้
กระทำได้
1.3 แหล่งน้ำจัดหาแหล่งน้ำใช้ให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนในการแก้ปัญหา ภัยแล้งและวางแผนบริการน้ำใช้แก่ประชาชนในฤดูแล้งอย่างทั่วถึงโดยประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
1.4 การสื่อสาร จะติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งเสาโทรศัพท์ให้ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

2. นโยบายด้านการศึกษา
2.1 ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัยทั้งทางด้านอาหาร กลางวันและอาหารเสริม (นม) วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนพร้อมจัดหา บุคลากรผู้สอนเด็กระดับก่อนปฐมวัยให้กับโรงเรียนในพื้นที่ ตำบลน้ำตก เพื่อเป็น พื้นฐานในการจัดการศึกษาระดับสูงต่อไป
2.2 สนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่ นอกหลักสูตรทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนและ ประชาชนทั่วไป
2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพด้านวิชาการ ด้านทักษะของกลุ่มต่าง ๆ
2.4 ส่งเสริมให้มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านตามความเหมาะสมของหมู่บ้าน
2.5 จัดทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่อยู่ในวัยเรียนในตำบลน้ำตก โดยกระจายตามหมู่บ้านตาม ความเหมาะสม
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนตามความจำเป็น

3. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง
3.1 เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมระดับหมู่บ้านหรือ
ระดับตำบล แล้วแต่กรณี
3.2 ส่งเสริมประชาคมเข้มแข็งโดยการสนับสนุนในการทำกิจกรรมของประชาคมส่งเสริม
การประชุมการแก้ ปัญหาในพื้นฐานของประชาคม
3.3 ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะทำงานอย่างบูรณาการทั้งฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน
ผู้นำ หมู่บ้าน และผู้นำกลุ่มต่าง ๆ
3.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารงาน
แก่สมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปตามโอกาสอันควร

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
4.1 สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในตำบลที่ใช้งบประมาณ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
4.2 จัดศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพเสริมทักษะในการทำงานให้เข้มแข็ง
4.3 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการเสริมสร้างความรู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่ม
เกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
4.4 จัดโครงการกิจกรรมเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัวที่ตกเกณฑ์ จปฐ. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และแก้ไข้ ปัญหาความยากจนระดับหนึ่ง
4.5 สำรวจผู้ว่างงานผู้มีรายได้น้อยเพื่อขึ้นทะเบียนไว้และส่งให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว
ข้องเพื่อจัดหางานให ้ตรงตามความต้องการของผู้ว่างงานต่อไป

5. นโยบายด้านสาธารณสุข
5.1 ร่วมมือกับสารธารณสุขประจำตำบล อสม. แต่ละหมู่บ้านจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ทุกระดับและส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกคน ตามแนวทางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
5.2 เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกัน โรคติดต่อต่าง ๆตามประกาศของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ และรวดเร็ว
5.3 สนับสนุนด้านงบประมาณตามโครงการด้านสาธารณสุข
5.4 สนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. ทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง

6. นโยบายด้านการกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
6.1 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านทุกปี
6.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็ก , เยาวชน ,ผู้สูงอายุโดยจัดหาอุปกรณ์กีฬา ตามความต้องการแก่ผู้เล่น และสภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน
6.3 ร่วมกับประชาชนผู้นำหมู่บ้าน จัดงานประเพณีต่าง ๆ หรือสนับสนุนงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง
6.4 ส่งเสริมกิจกรรทางศาสนาทุกวัดในพื้นที่ตำบลน้ำตกโดยเน้นใหเยาวชนเข้า้ มามีส่วนร่วมในกิจกรรม มากขึ้น
6.5 ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันสำคัญทางราชการอย่าง
สม่ำเสมอ

7. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
7.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
7.2 รณรงค์เลือกกำจัดขยะและการบริหารการจัดเก็บการทิ้งโดยร่วมกับประชาคม หมู่บ้านและสาธารณสุข ประจำตำบล ซ่อมแซมเตาเผาขยะที่มีอยู่ให้ใช้การได้
7.3 สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ภายในหมู่บ้าน
7.4 สนับสนุนการปลูกต้นไม้ทุกหมู่บ้านเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนทั่วไป
7.5 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
8.1 สำรวจจำนวนผู้สูงอายุจัดทำบัญชี เพื่อมอบเบี้ยยั้งชีพและให้ความช่วยเหลือต่อไป
8.2 สำรวจคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสเพื่อมอบเบี้ยยั้งชีพและให้ความช่วยเหลือต่อไป
8.3 จัดตั้งงบประมาณช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
8.4 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

9. เรื่องอื่น ๆ
9.1 จัดกิจกรรมต่าง ๆ และโครงการต่างๆที่อาจจัดทำขึ้นตามความประสงค์ของ ประชาคมโดยมุ่งเน้น ยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก
9.2 จัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประโยชน์์ของประชา
ชนในตำบล
9.3 จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ
9.4 พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร โดยเน้นการให้การบริการความรวดเร็ว ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้
9.5 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สถานที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ให้ร่มรื่น
สะอาด สวยงาม

   

ค้นหา  

   

Link เว็บไซต์  

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
Qr-nn eit

   

QR Code Line(อบต.น้ำตก)
line resize

   

ชุมชนออนไลน์  

   
October 2021
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   

บทความที่เผยแพร่ล่าสุด

   

QR Code

   
© ALLROUNDER