องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
   

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  

   

ออนไลน์  

We have 16 guests and no members online

   

เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่  

   
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
   
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ฝายวังจั่น ม.4 ต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน
Tuesday, 27 April 2021
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ฝายวังจั่น ม.4... Read More...
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ฝายห้วยต้าม ม.5 บ้านเปา ต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน
Tuesday, 27 April 2021
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ฝายห้วยต้าม  ม.5... Read More...
สัญญาจ้างโครงการขุดลอก หน้าฝายหลวง ม.5 บ้านเปา ต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน
Tuesday, 27 April 2021
สัญญาจ้างโครงการขุดลอก หน้าฝายหลวง ม.5 บ้านเปา ต.น้ำตก... Read More...
   
ภาพกิจกรรม
IMAGE องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ได้จัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งฯ
Wednesday, 06 October 2021
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ได้จัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งฯ  Read More...
IMAGE องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ
Wednesday, 06 October 2021
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ Read More...
IMAGE รับมอบเกียรติบัตร เป็น "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2562
Monday, 25 November 2019
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย รับมอบเกียรติบัตร เป็น "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย... Read More...
IMAGE โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
Friday, 15 November 2019
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จัดกิจกรรมโครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก Read More...
IMAGE โครงการบรรพชา อุปสมบท สามเณร ภาคฤดูร้อน 2562
Wednesday, 03 April 2019
โครงการบรรพชา อุปสมบท สามเณร ภาคฤดูร้อน 2562   Read More...
   

วีดีโอจังหวัดน่าน

   

   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

Details

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
ประกอบด้วย7ยุทธศาสตร์ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้มีความสะดวกสบายยกระดับความ
เป็นอยู่ในชุมชน
2. แนวทางพัฒนา
ดำเนินโครงการพัฒนาการคมนาคม พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึง

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาแหล่งน้ำ
1. วัตถุประสงค
์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

2. แนวทางพัฒนา
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตร และจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ
1.วัตถุประสงค์
ให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
2.แนวทางพัฒนา
2.1 สนับสนุนกลุ่มอาชีพเดิม
2.2 ฝึกอาชีพเสริมที่สนใจ
2.3 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์,กล้าพันธุ์พืช,พันธุ์สัตว์,เครื่องมือทางการเกษตร,ส่งเสริมการปลูกยางพารา
2.4 ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตำบลน้ำตก
2.5 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
1.วัตถุประสงค์
1.1เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สูงขึ้น
1.2เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีในท้องถิ่น
2.แนวทางพัฒนา
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข
2.2 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 แนวทางการพัฒนาความมั่นคงในการดำรงชีวิต และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ และนันทนาการแก่ประชาชน
2.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
2.6 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.7 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาในตำบลน้ำตก

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.วัตถุประสงค์
เพื่อให้พื้นที่ตำบลน้ำตกเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ประชาชนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.แนวทางพัฒนา
2.1 พัฒนาปลูกจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 ดำเนินการการป้องกันปัญหาขยะในอนาคต

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาบริหารจัดการ
1.วัตถุประสงค์
1.1เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลน้ำตก
1.2เพื่อให้การบริหารงานของ อบต. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.แนวทางพัฒนา
2.1 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
2.2จัดหาสถานที่,วัสดุ,ครุภัณฑ์,เครื่องจักรกลที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
2.3การพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบตผู้บริหารและผู้นำชุมชน.ให้มีความรู้ คุณธรรมในการปฏิบัติงาน

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อื่นๆ (โครงการพัฒนาขนาดใหญ่)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อโครงการขนาดใหญ่ใช้งบประมาณมากได้รับการดำเนินการ
2. แนวทางการพัฒนา
เป็นโครงการเสนอ อบจ.น่านพิจารณาดำเนินการและโครงการบูรณาการที่เสนอโครงการขนาด
ใหญ่ให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน หรือร่วมกันทำ หรือขอรับการสนับสนุนงบฯมาดำเนินการเอง

8. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
8.1 สำรวจจำนวนผู้สูงอายุจัดทำบัญชี เพื่อมอบเบี้ยยั้งชีพและให้ความช่วยเหลือต่อไป
8.2 สำรวจคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสเพื่อมอบเบี้ยยั้งชีพและให้ความช่วยเหลือต่อไป
8.3 จัดตั้งงบประมาณช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
8.4 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

9. เรื่องอื่น ๆ
9.1 จัดกิจกรรมต่าง ๆ และโครงการต่างๆที่อาจจัดทำขึ้นตามความประสงค์ของ ประชาคมโดยมุ่งเน้น ยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก
9.2 จัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประโยชน์์ของประชา
ชนในตำบล
9.3 จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ
9.4 พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร โดยเน้นการให้การบริการความรวดเร็ว ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้
9.5 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สถานที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ให้ร่มรื่น
สะอาด สวยงาม

   

ค้นหา  

   

Link เว็บไซต์  

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
Qr-nn eit

   

QR Code Line(อบต.น้ำตก)
line resize

   

ชุมชนออนไลน์  

   
October 2021
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   

บทความที่เผยแพร่ล่าสุด

   

QR Code

   
© ALLROUNDER